Enklaste förklaringen till PISA-tappet är den bästa

mars 22, 2024

Mattias Lundbäck

Uttrycket Ockhams rakkniv härstammar från den engelska franciskanermunken William av Ockham som levde under 1300-talet, även om han själv aldrig formulerade principen i dessa termer. Principen kan sammanfattas som: ”Man ska inte multiplicera entiteter utöver nödvändighet.” I praktiken innebär detta att när man ställs inför flera hypoteser som förklarar samma fenomen, bör man välja den enklaste förklaringen som fortfarande är förenlig med kända fakta. 

Principen är applicerbar när vi söker förklaringar till att de svenska resultaten i det internationella PISA-testet inte varit fullt så bra som många önskar. 

I dag går ungefär 20 procent av svenska elever i en fristående grundskola, en så kallad friskola. Skillnaderna mellan kommunala skolor och friskolor – om man tar hänsyn till elevernas bakgrund – är dock relativt små.  

Man kan naturligtvis även tänka sig att valfriheten i sig försämrat kvaliteten i grundskolan och lett till försämrade svenska resultat i PISA. Men det är oklart hur mekanismerna i så fall ser ut. Konkurrens brukar ju i andra sektorer snarare förknippas med drivkrafter för kvalitetsutveckling och större brukarfokus. 

Tre andra möjligheter är att lärarna helt enkelt är sämre på att lära ut än önskvärt, att skolmiljön i många skolor präglas av oordning och att Sverige har ett stort antal elever med utländsk bakgrund. 

I en fördjupad analys av PISA-resultaten konstaterar skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren att ingenting tyder på att friskolor har bidragit till det kunskapsfall som nu har skett. Tvärtom presterar elever i fristående skolor mycket bättre än elever i kommunala skolor i PISA 2022 – som alltså rättas externt och därmed inte påverkas av betygsinflation. Detta även efter att man justerat för elevers bakgrund. Friskolornas kunskapsmässiga försprång har också ökat i de senaste PISA-undersökningarna. 

Om resultaten är sämre än önskvärt är det troligt att faktorer som påverkar samtliga skolor – kommunala som friskolor – är förklaringen. Och då framstår lärarnas förmåga att lära ut som en plausibel faktor. År 2022 är jämlikhet, multikulturalism, genusteori och hållbar utveckling stora teman i läroplaner och lärarutbildning. Denna glidning bort från ämnesstudier till olika sociala mål, tillsammans med ökad oro i skolorna, skrämmer bort studenter som skulle kunna bli bra lärare. 

Det är numera ovanligt att lärarstuderande har höga betyg –  i stället ökar antalet lärarstuderande med direkt låga betyg. Nedgången i kognitiv förmåga bland svenska lärare har varit snabb (IFAU Rapport 2008:25) och de relativa lärarlönerna har sjunkit. 

Vi har också förändringar av elevsammansättningen som kan bidra till att förklara resultatförsämringen. I PISA 2018 hade resultaten bland elever med minst en förälder född i Sverige återhämtat sig helt till 2000 års nivåer – och de nådde en delad andra plats bland motsvarande elever i OECD. 

Det är helt enkelt en krystad förklaring att förekomsten av friskolor eller valfrihet skulle förklara låga PISA-resultat. Det troliga är att bristande integration, dålig lärarutbildning och ordningsproblem förklarar nedgången. Lösningen på problemet är därmed att arbeta med att förbättra dessa faktorer så att eleverna lär sig mer. Tyvärr finns det bromsklossar i systemet som hellre vill rikta strålkastarljuset mot faktorer som – enligt en analys som följer Ockhams principer – sannolikt har perifer betydelse. 

Kommissionen för Skattenytta kommer att återkomma till frågan om varför centrala aktörer i skoldebatten helst vill rikta uppmärksamheten åt annat håll och varför de därmed blundar för de verkliga problemen. 

DELA!

Relaterat innehåll

Bättre sent än aldrig …

USA har sedan 2018 en lag känd som ”OPEN Government Data Act”. Den är en del av Foundations for Evidence-Based Policymaking Act från 2018. Data som finansieras av federala pengar måste göras tillgängliga för allmänheten.  Nu har EU fått motsvarande bestämmelser, men mer formaliserade. EU-kommissionen har identifierat särskilt värdefulla datamängder som en del av sin […]

Skärmar, glödlampor och skattenytta 

Planen att digitalisera de nationella proven i årskurs tre har lagts på is. Skolministern vill inte att lågstadieelever ska bli alltför beroende av digitala hjälpmedel.  “Det är bättre att barnen lär sig skriva för hand än att de tvingas till digitalt skrivande”, menar skolministern. “Har man ett digitalt nationellt prov i årskurs tre så riskerar […]

HVB i egen regi eller inte?

Stockholms kommun har valt att starta ett HVB-hem i egen regi. HVB är en förkortning för Hem för vård och boende. Målgruppen är unga som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar – det kan handla om missbruksproblem eller andra sociala problem som gör att barnet måste tas om hand. Somliga barn får […]

Statens ungdomshem fungerar inte 

Lagen om vård av unga (LVU) ger möjlighet för sociala myndigheter att tvångsvårda barn- och unga. Att vården följer de riktlinjer som satts upp borde vara självklart.  Men i Riksrevisionens granskning konstateras att i stort sett ingenting fungerar. Personalen har fel kompetens, interna styrdokument följs inte, vården utvärderas inte och det är otydligt vad vården […]

Ger EU oss någon skattenytta?

Frågan i rubriken tycks kanske konstig – självklart är det väl så. Eller också är det inte så, lite beroende på vad man tycker om EU. Verkligheten är mer komplicerad. Det gott om exempel på att pengar felanvänds i EU – precis som skattepengar felanvänds i Sverige. Ändå vore det kanske ingen bra idé att […]

Återställ sjukförsäkringen – för skattenyttans skull! 

Den tionde juni 2022 gav den förra regeringen utredaren Per Johansson i uppdrag att utvärdera de förändringar i sjukförsäkringen som genomfördes 2021. Det handlar bland annat om undantag för den skarpa gränsen för hur länge någon kan vara sjukskriven, trots att personen har arbetsförmåga i något annat arbete än sitt nuvarande. Syftet med förändringarna var […]

En bra chef betyder så mycket

Taylorism eller Toyota? Många kommuner mäter på minutbasis vad personalen gör hos de äldre. Men får man ut maximalt genom att rationalisera arbetet enligt Taylors principer eller genom att höja kompetensen och engagemanget hos de anställda? När varje chef tvingas ta hand om 40, ibland upp mot 50, anställda kan Taylorismen te sig lockande. Behövs […]

Jens Nylander överraskar Vinnova med handen i syltburken

Vad är det för likhet mellan offentlig upphandling och ekonomisk brottslighet? Efter att ha läst Jens Nylanders senaste blogginlägg om den statliga myndigheten Vinnovas upphandling av konsulter frågar man sig snarare vilka skillnaderna är. Det verkar som att de ramavtal som myndigheten har tecknat inte har så mycket att göra med själva upphandlingen. Som när […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.